موشن گرافیک

فکر کردن بسیار آسان است و عمل کردن بی‌نهایت دشوار. هیـچ چیـز در زندگـی مشکل‌تر از این نیست که انسان افکار خود را به عرصه عمل بگذارد.

دریای دروغ

دریای دروغ

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک ضربه سهمگین

ضربه سهمگین

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک بوی قدس

موشن گرافیک بوی قدس

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک شیشه عمر شاه

موشن گرافیک شیشه عمر شاه

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک کورتاژ

 

موشن گرافیک کورتاژ

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک شاه شاد

موشن گرافیک شاه شاد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک ایران تا فضا

موشن گرافیک ایران تا فضا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک قاچاق رسمی

موشن گرافیک قاچاق رسمی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک تهران، چهارراه استانبول 

موشن گرافیک تهران، چهارراه استانبول

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک راز و رمز جهاد 

موشن گرافیک راز و رمز جهاد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک ائتلاف شکست

موشن گرافیک ائتلاف شکست

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک نشان فتح

موشن گرافیک نشان فتح

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک تله گرام قسمت اول 

موشن گرافیک تله گرام قسمت اول

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک اسکات مادل

موشن گرافیک اسکات مادلبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک سور مرگ

موشن گرافیک سور مرگ

 برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک حماسه ۹دی‌

موشن گرافیک حماسه ۹دی‌
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک شبح مرگ 

موشن گرافیک شبح مرگ

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک بیانیه نکبت (بالفور) 

موشن گرافیک بیانیه نکبت (بالفور)

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک سه قطره خون

موشن گرافیک سه قطره خونبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک وضعیت شغل و استقلال مالی معلولین

موشن گرافیک وضعیت شغل و استقلال مالی معلولینبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک روایتِ بزرگ مردِ کوچک جنگلی

موشن گرافیک روایتِ بزرگ مردِ کوچک جنگلی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک خشم و خروش زمین

موشن گرافیک خشم و خروش زمین


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک رنجور قهرمان

موشن گرافیک رنجور قهرمانبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک دو قطبی ترور

موشن گرافیک دو قطبی ترور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک جاسوس خانه

موشن گرافیک جاسوس خانهبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک توصیه های ستاد راهنمای زائر - قسمت چهارم ( گم کردن همراهان )

توصیه های ستاد راهنمای زائر - قسمت چهارم ( گم کردن همراهان )برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک توصیه های ستاد راهنمای زائر - قسمت سوم ( برنامه ریزی )

موشن گرافیک توصیه های ستاد راهنمای زائر - قسمت سوم ( برنامه ریزی )
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک توصیه های ستاد راهنمای زائر - قسمت دوم ( مدارک شناسایی، موبایل، نقشه و پول )

موشن گرافیک توصیه های ستاد راهنمای زائر - قسمت دوم ( مدارک شناسایی، موبایل، نقشه و پول )


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک وصیه های ستاد راهنمای زائر - قسمت اول ( ارتباطات و تماس )

موشن گرافیک وصیه های ستاد راهنمای زائر - قسمت اول ( ارتباطات و تماس )برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک توصیه‌های آموزشی، بهداشتی مرتبط با سلامت زائرین اربعین حسینی

موشن گرافیک توصیه‌های آموزشی، بهداشتی مرتبط با سلامت زائرین اربعین حسینیبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک راه بهشت

موشن گرافیک راه بهشت
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک راه‌آهن ایران و عراق

موشن گرافیک راه‌آهن ایران و عراقبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک مزرعه پدری

موشن گرافیک مزرعه پدری
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک تحریم جدید موسوم به "مادر تحریم‌ها"

موشن گرافیک تحریم جدید موسوم به "مادر تحریم‌ها"
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک اجاره بلا

اجاره بلابرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک نقش زنان در دفاع مقدس قسمت اول

موشن گرافیک نقش زنان در دفاع مقدس قسمت اول
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک رویای استقلال

رویای استقلالبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک بانی یا قربانی

موشن گرافیک بانی یا قربانی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک از سبوی غدیراز سبوی غدیربرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک در جستجوی زندگی

موشن گرافیک در جستجوی زندگی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک حماسه دلوار
حماسه دلواربرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک سازمان ترور قسمت دوم 

موشن گرافیک سازمان ترور قسمت دوم
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک سازمان ترور قسمت اول
موشن گرافیک سازمان ترور قسمت اولبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک داروخانه شبانه‌روزی ۵۷

موشن گرافیکداروخانه شبانه‌روزی ۵۷
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک خبط بزرگ
خبط بزرگبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک سازه‌ی ضد ایرانی

موشن گرافیک سازه‌ی ضد ایرانی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک دبیرکل
موشن گرافیک دبیرکلبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک ما مسرفیم (قسمت آخر)

موشن گرافیک ما مسرفیم (قسمت آخر)
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک مامسرفیم (قسمت سوم)
موشن گرافیک مامسرفیم (قسمت سوم)برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک ما مسرفیم (قسمت دوم)

موشن گرافیک ما مسرفیم (قسمت دوم)
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک مامسرفیم (قسمت اول)
موشن گرافیک مامسرفیم (قسمت اول)برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک تحریم در وقت اضافهموشن گرافیک تحریم در وقت اضافهبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک داستان صعود شاهزاده جنگ
موشن گرافیک داستان صعود شاهزاده جنگبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک وضعیت اضطراریموشن گرافیک وضعیت اضطراریبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کلاه آبی ها
موشن گرافیک کلاه آبی هابرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کودتای ناکام بخش دوم
موشن گرافیک کودتای ناکام بخش دومبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کودتای ناکام بخش اول 
موشن گرافیک کودتای ناکام بخش اولبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک رویاهای بزرگ یک امیر نشین کوچک
کلاه سفیدهابرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک غول کنکور
غول کنکوربرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کلاه سفیدها
کلاه سفیدهابرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک الگوی آزادی (منافقین) 
موشن گرافیک الگوی آزادی (منافقین)برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک چمران رئیس ستاد جنگ های نامنظم 
جنگ‌های نامنظمبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کارت سوخت

 
کارت سوختبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک "یا مرگ یا خمینی"

 
یا مرگ یا خمینیبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک سختی زنده ماندن

 
سختی زنده ماندنبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.......................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک بغض یک ملت

 
بغض یک ملتبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک جنگ اقتصادی

 
شفافیت در انتخاباتبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک آقای رئیس جمهور۳
شفافیت در انتخاباتبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک آقای رئیس جمهور۲
شفافیت در انتخاباتبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک آقای رئیس جمهور۱شفافیت در انتخاباتبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک مشکلات نظام سلامت
نیروی ویژهبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک انتخابی به وسعت یک شهر
شفافیت در انتخاباتبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک ستاره خلیج فارس
شفافیت در انتخاباتبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک شفافیت در انتخابات
شفافیت در انتخاباتبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک نیروی ویژه
نیروی ویژهبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کرسنت
کرسنتبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک قیام موشک ها
قیام موشک هابرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

 

ویدیو کلیپ عمری‌ست دخیلم به ضریحی که نداری
عمری‌ست دخیلم به ضریحی که نداریبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک مرد سایه ها
12فوریهبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک فرزند امام
12فوریهبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک 12فوریه12فوریهبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک قانون الکترامپالکترامپ


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک قانون هوای پاک


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک نکات مهم سفر اربعین آنچه که باید در مورد اعمال و الزامات پیاده روی اربعین بدانید


موشن گرافیک نکات مهم سفر اربعین - پیش نمایش


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک "سقوط" با موضوع #شجره_ملعونه آل سعود، زوال قدرت و رکود اقتصادی عربستان سعودیسقوط

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک "تجربه برجام" با موضوع تعهدات دو طرف و اقدامات یک سالهتجربه برجام

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک لبخند سرهنگلبخند سرهنگ

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک شهادت امام صادق (علیه السلام)موشن شهادت امام صادق

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک "نشان لیاقت" با موضوع حقوق بشر آمریکایی

موشن گرافیک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک سلاح شیمیایی با موضوع اثبات جنایت استفاده ازسلاح شیمیایی آمریکا توسط صدام علیه ایرانموشن گرافیک سلاح شیمیایی - پیش نمایش

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کتاب نخوانی "بخش هشتم" ترویج کتاب نخوانیموشن گرافیک کتاب نخوانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک به مناسبت سی و یکم خرداد ماه سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران


سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران - پیش نمایش

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

......................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کتاب نخوانی "بخش هفتم" بررسی مشکلات طراحی جلد کتاب در ایران و تاثیر آن در کتابخوانی


موشن گرافیک کتاب نخوانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کتاب نخوانی "بخش ششم" کتابنخوانی دیجیتال


موشن گرافیک کتاب نخوانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک تحریف امام خمینی (ره)

تحریف امام خمینی (ره) _ پیش نمایش

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کتاب نخوانی "بخش پنجم" موضوعاتی برای نخواندن

موشن گرافیک کتاب نخوانیبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کتاب نخوانی "بخش چهارم" نویسندگانی برای کتاب نخوان ها


موشن گرافیک کتاب نخوانی بخش چهارم - پیش نمایش

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


......................................................................................................................................................................................................................

 موشن گرافیک کتاب نخوانی "بخش سوم" کتابخانه هایی برای کتاب نخوانی


کتابنخوانی بخش سوم  - پیش نمایش

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک کتاب نخوانی بخش دوم صنعتی برای کتاب نخوانی
موشن گرافیک کتاب نخوانی قسمت دوم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک کتاب نخوانی قسمت اول با موضوع بررسی مشکلات چاپ و نشر و سرانه مطالعه در کشور

کتاب نخوانیم یک-فایل پیش نمایش

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک تاثیر قاچاق کالا بر کاهش تولید و رشد بیکاری


موشن گرافیک تاثیر قاچاق کالا - پیش نمایش

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک سال نو در سایه امنیت

موشن گرافیک سال نو در سایه امنیت-پیش نمایش

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک "پوشش ویژه" با موضوع نقش bbc در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری

موشن گرافیک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک "ما به کی رای میدیم" با موضوع شاخصه های مختلفی که یک نماینده باید داشته باشد


موشن گرافیک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک "بهترین انتخاب ما" با موضوع بررسی ویژگی های کاندیدای اصلح

موشن گرافیک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک "چشم بینا" با موضوع نقش شورای نگهبان در انتخابات


موشن گرافیک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک "پرواز 4721" سرنوشت برخی از همراهان امام خمینی(ره) از نوفل لوشاتو تا تهران

موشن گرافیک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک "پسافتنه"فتنه 88 چگونه کشور را در گرداب تحریم­های سخت فرو برد

موشن گرافیک پسافتنه

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک خیابان 204 - بررسی ساعت به ساعت فاجعه‌ی منا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک اسکورت نفتکش ها قسمت اول

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک اسکورت نفتکش ها قسمت دوم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک مرد جنگ

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک یادتونه

 

یادتونه

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک زیر میز مذاکرات

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک رژیم بازرسی ها

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک صداقت آمریکایی4

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک حمایت هسته ای

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک دریای سرخ (یمن)

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک صداقت آمریکایی 3

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک یمن

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک فناوری هسته ای 2

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک دیوار کاغذی قسمت ششم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک دیوار کاغذی قسمت پنجم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................موشن گرافیک دیوار کاغذی قسمت چهارم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک دیوار کاغذی قسمت سوم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک دیوار کاغذی قسمت دوم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک دیوار کاغذی قسمت اول

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک دوست هنرمند

 


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 

.........................................................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک کودک و خنجر

                                                         

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 

.........................................................................................................................................................................................................................

 

موشن گرافیک تکفیری ها قسمت دوم

                                                         

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک تکفیری ها قسمت اول

                                                         

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک غزه

                                                         

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک زخم زیتون

                                                         

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................


موشن گرافیک فناوری هسته ایبرای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک صداقت آمریکایی 2

در این چند وقته که بحث مذاکرات آمریکائیها با جمهوری اسلامی ایران داغ شده است هر روز شاهد نشان دادن چنگ و دندان پوک و پوشالی آمریکا با ادبیات مضحک "همه گزینه ها روی میز است" هستیم.

در این میان آنچه در مقابل این سیاه بازی آمریکائیها ممکن است مورد غفلت قرار گیرد این است که:"اگر شما اینقدر به قدرت چنگ و دندان خود مطمئنید پس چرا با جمهوری اسلامی ایران نیز همچون دیگر کشور های منطقه با منطق تجاوزکارانه و وحشیانه ی خود برخورد نمی کنید و این همه سال خود و همپیمانانتان را به زحمت انداخته اید. و اکنون همچون شغال پیری که توان ایستادن در مقابل ساده ترین بحرانهای داخلی خود را هم ندارد تلاش مذبوحانه ای برای سرپا نشان دادن خود می کنید.

آنچه در گرافیک موشن صداقت آمریکایی می بینید سعی دارد با بیانی هنری، دقیق و با تکیه به مستندات تاریخی نشان دهد که علت این همه تلاش برای مذاکره قدرت انقلاب اسلامی ایران است نه چیز دیگر...برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک صداقت آمریکایی 1

تناقض های  رفتاری دولتمردان آمریکا در قبال گفتارشان، آن چنان واضح است که، بی اعتمادی به این دولت فریب کار نیازی به تبیین ندارد. لیکن لازم است هر از گاهی حافظه ی تاریخیمان را مرور کنیم تا در تصمیم گیری ها دچار اشتباه نشویم.

آنچه در زیر ملاحظه می کنید مروری اجمالی بر روابط ایران و امریکا در صده های اخیر است.


 

.........................................................................................................................................................................................................................

موشن گرافیک شمر زمانه ات را بشناس

این قرن قرنی است که حق در کره زمین به حاکمیت ‏خواهد رسید. آینده در انتظار توست...